رزومه

در میان فعالیتهای این شرکتبه اختصارمیتوان به موارد زیر اشاره داشت:

طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویریاستانداری استان فارس
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری درامور روستایی و شوراهای استانداری فارس
اجرای سیستم نظارت تصویریو کنترل تردددر سازمان اسناد و کتابخانه ملیشیراز
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری دراداره کل هواشناسی استان فارس و86ایستگاه

هواشناسی کل استان فارس

اجرای سیستم نظارت تصویری در ایستگاه تقویت فشار گاز خاوران
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری درپالایشگاه نفتبندر عباس
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری درزندان عادل آباد شیراز
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری دراتحادیه صنف لوازم الکترونیکی و سیستم های حفاظتی شیراز
اجرا و خدمات و پشتیبانی سیستم نظارت تصویری کلیه شعب بانک رفاه استان فارس
اجرا و خدمات وپشتیبانی سیستم نظارت تصویری کلیه شعب بانک قوامین استان فارس
اجرا و خدمات و پشتیبانی سیستم نظارت تصویریکلیه شعب موسسه مالی و اعتباری کوثر

استان فارس،بوشهر،هرمزگان و کهکیلویه و بویر احمد

خدمات و پشتیبانی سیستم نظارت تصویری تعدادی از شعب بانک مسکن استان فارس
اجرا و خدمات و پشتیبانی سیستم اعلان سرقت کلیه شعب بانک قوامین استان فارس
استان کوثر اعتباری مالی موسسه سرقت اعلان سیستم پشتیبانی و خدمات و اجرا

فارس،بوشهر،هرمزگان و کهکیلویه و بویر احمد

طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری درزندان پیر بنو شیراز
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری درزندان داراب فارس
طراحی و اجرایسیستم نظارت تصویری درزندان قیروکارزین فارس
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری درزندان فسا فارس
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری درزندان فیروزآباد فارس
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری درزندان لار فارس
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری درزندان استهبان فارس
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری درزندان فیروزآباد فارس
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری در کانون اصلاح وتربیت شیراز
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری در بازداشتگاه مرکزی شیراز
طراحیو اجرای سیستم نظارت تصویری در بنیاد تعاون زندانیان شیراز
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری در کارخانه سیمان فارس
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری درکانون بازنشستگان سپاه استان فارس
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری دراتاق اصناف واحد صدرا استان فارس
طراحی واجرای سیستم نظارت تصویری درکارخانه تولید اسلحه و مهمات شهرک صنعتی زرقان

استان فارس

طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری در بخشداری مرکزی استان فارس
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری در شهرداری منطقه پنج شیراز
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری در کارخانه شرکتکشت و صنعت سپنتا
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری در شرکت پخش مواد غذایی ماهان اندیشه فارس
طراحی و اجرای پروژهیسیستم نظارت تصویری و اعلان سرقتدفتر سیمان سفید نیریز
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری واعلانسرقتصندوق بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر

استان فارس

طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویریدربخشهایی ازبیمارستان قلب کوثر
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری کارخانه تولیدی سیمکان فارس
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری کارخانه تولیدی فارس ممتاز
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری کارخانه آلومینیم سفید
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری کارخانه تولیدی پ پ پلاستیک
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری کارخانه تولیدی نوید شیراز
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری جایگاه سوختپوزششیراز
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری جایگاه سوخت زاهدشهر فسا
طراحی و اجرای سیستمنظارت تصویری جایگاه سوخت میمند
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری جایگاه سوخت گویم
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری و اعلان سرقت آتیه سازان حافظ
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری کارخانه بسپار شیمی فارس
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویریشرکتایران پلاستیک
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری شرکت باربری عمران فر شیراز
طراحی واجرای سیستم نظارت تصویری در نمایندگی هیوندای حدادیان
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری نمایندگیسایپا عریانی
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری نمایندگی سایپا آریاوند
طراحی و اجرای سیستمنظارت تصویری نمایندگی زامیاد اسلام شعار
طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری نمایندگی ایران خودرو بلوار نصر
و بسیاری از کارخانههای شهرک صنعتی و شرکتهای فعال در سطح استان