آپدیت ها

11 اردیبهشت 1402
دانلود SM-XV43216M5 & SM-XV83216M5 & SM-XV21601H5(1.3.8) آپدیت ها
ادامه مطلب...
11 اردیبهشت 1402
دانلود SM-XV21608M5 (1.3.8) آپدیت ها
ادامه مطلب...
11 اردیبهشت 1402
دانلود SM-XV11601M2-V2 & SM-XV1801M5 & SM-XV1401H5(1.3.8) آپدیت ها
ادامه مطلب...
11 اردیبهشت 1402
دانلود SM-XV11601M2 (1.3.7) آپدیت ها
ادامه مطلب...
11 اردیبهشت 1402
دانلود SM-XV1801H5 (1.3.8) آپدیت ها
ادامه مطلب...
11 اردیبهشت 1402
دانلود SM-XV1401M5 (1.3.8) آپدیت ها
ادامه مطلب...
11 اردیبهشت 1402
دانلود SM-XV1801L2 (1.3.8) آپدیت ها
ادامه مطلب...
11 اردیبهشت 1402
دانلود آپدیت SM-XV1401L2 (1.3.7) آپدیت ها
ادامه مطلب...
11 اردیبهشت 1402
دانلود آپدیت SM-NL4015 & SM-NL4016 & SM-NL8015 & SM-NL8016 آپدیت ها
ادامه مطلب...
11 اردیبهشت 1402
دانلود آپدبت SM-NM1628 & SM-NM3228 & SM-NM3248 آپدیت ها
ادامه مطلب...
11 اردیبهشت 1402
دانلود اپدیت SM-NH3288-FR&SM-NH32812 آپدیت ها
ادامه مطلب...
فایل آپدیت XV1401M531 شهریور 1400
فایل آپدیت XV1401M5 آپدیت ها
ادامه مطلب...
فایل آپدیت XV1401L231 شهریور 1400
فایل آپدیت XV1401L2 آپدیت ها
ادامه مطلب...
فایل آپدیت  XV11601M231 شهریور 1400
فایل آپدیت XV11601M2 آپدیت ها
ادامه مطلب...
فایل آپدیت XV11601M2-V2 & XV1801M5 & XV1401H531 شهریور 1400
فایل آپدیت XV11601M2-V2 & XV1801M5 & XV1401H5 آپدیت ها
ادامه مطلب...
فایل آپدیت 1801L2&1801M2&1401M231 شهریور 1400
فایل آپدیت 1801L2&1801M2&1401M2 آپدیت ها
ادامه مطلب...